top of page

望著Hypnosis Institute標誌就想起一位陽光男孩Zero。


分享催眠治療及催眠課程中的兩三事。舉辦 國際認證NGH註冊催眠治療師證書課程 催眠工作坊,包括 催眠減壓工作坊 催眠失眠工作坊 催眠銷售工作坊 催眠家長工作坊 催眠教育工作坊

【有甚麼比勤力更重要?】


2017年4月的催眠治療師課程,

一位古銅色皮膚的18歲男孩Zero,

每堂都最早到達,

並佔據第一行中間的座位,

課堂抄下的問題,課後會細問答案;

他亦會課後相約組員練習技巧。


第3堂課後Zero不憤地問:

「我一開始就發現自己進度較慢,

咁我就不斷練、不斷練,

但係我仲未完整催眠到其他人,

係咪我練得唔夠?」


【你真的有用心聆聽嗎?】


現實是

不少學員曾提醒Zero:要多聆聽!

Zero有個習慣,

對方在訴說情緒時,Zero會打斷對方說話。

「我有聽佢講野,所以先立即回應佢嘛!

佢講咗……,嗱,我真是有聽架!」Zero說。


直到第5堂,一位組員對Zero說:

「我話怕游水,但無講過浸親!

你唔好自己假設背後的原因,都無聽清楚我講乜!」

一時反應不過來的Zero,

第一次沉靜地聽對方的說話,

看著Zero的眼神,好像突然明白了甚麼。


【陽光男孩回來了!】


第6堂,

Zero帶著陽光的笑容上課,

他與組員分享,

他原來是為了解決妹妹的情緒困擾而學習催眠,

卻因為組員的提醒了解到自身的缺乏,

最後助妹妹亦自助。


雖然只聽其說話,未嘗其經歷,

但是

可以想像這幾星期間

Zero在心態上經歷了很大的衝擊,

轉而突破、成長。


【以標誌訴說催眠…】


Hypnosis Institute的標誌正是回應

催眠要聆聽,更要聆聽背後的潛意識,

所以

標誌白色的耳朵代表聆聽;

橙色內圈的山拱代表冰山理論,

連接橙色的字母H及I亦代表

英文Hearing(聆聽) 及

Iceberg Theory(冰山理論)。


透過催眠可以舒緩情緒,達至心身健康,

標誌橙色外圈的水滴喻意治療,

因為

身體的水份可以減少情緒起伏,

聆聽水流聲亦可以舒緩情緒。


催眠是一項工具,

加上一直成長的治療師,

才會形成最有效的催眠治療。


PS. 感謝用心聆聽的設計師Ami Sze

為Hypnosis Institute設計曉有深度的標誌

https://amiszeblog.wordpress.com


6 views0 comments

Comments

Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page